Vad är BOS?

BOS är en akronym för Branschföreningen för Onlinespel som grundades 2012 av onlinespelföretag med ett gemensamt intresse av den svenska spelmarknaden. Både operatörer och underleverantörer, såsom spelutvecklare, finns representerade bland BOS medlemsföretag.

 

Vilka är medlemmar av BOS?

BOS har för närvarande 21 medlemsföretag som tillsammans representerar en majoritet av den svenska spelmarknaden online. Fem av dessa företag var med och grundande BOS och har en permanent plats i BOS styrelse och femton är associerade medlemmar. En lista över våra medlemmar finns tillgänglig här.

 

Kan vilket företag som helst bli medlem av BOS?

Nej. BOS styrelse, vilken består av de fem företagen som grundande BOS, går igenom alla ansökningar om medlemskap och jämför dem med ett antal uppsatta medlemskrav. Ett av de grundläggande kraven är att det ansökande företaget innehar en spellicens i minst en EU-medlemsstat. Andra krav är att företaget följer den europeiska CEN-standarden för ansvarsfullt spelande och att man förbinder sig till att följa BOS etiska plattform.

 

Vad är CEN-standarden och vart kan jag hitta den?

Den Europeiska Kommitteen för Standardisering (eller Comité Européen de Normalisation) är ett av tre offentliga standardiseringsorgan som är officiellt erkända av EU (www.cen.eu). CEN utformar frivilliga tekniska specifikationer, som ett CEN workshopsavtal (CWA), för att underlätta för en inre marknad för europeisk industri och konsumenter över sina medlemmar i 31 europeiska länder .

Workshopsavtalet ”Responsible Remote Gambling Measures” är en uppsättning av 134 konkreta åtgärder som syftar till att säkerställa en hög grad av konsumentskyddet och att onlinespeloperatörer agerar ansvarsfullt inom Europeiska Unionen.

Alla BOS medlemsföretag är skyldiga att följa CEN-standarden för ansvarsfulla onlinespelåtgärder.

Responsible Remote Gambling Measures CEN Workshop Agreement 16259:2011

 

Vad vill BOS?

BOS främjar en rättvis spelmarknad i Sverige. Detta innebär en spelreglering som behandlar alla aktörer lika. Vi skulle vilja se en reglering som möjliggör och främjar spelutveckling och attraktiva produkter i fri konkurrens och i kombination med ansvarsfulla spelandeåtgärder.

 

Varför ha en branschförening för onlinespelbolag?

BOS grundandes för att främja onlinespelbranschens gemensamma intressen i dialog med politiker, myndigheter, media och andra intressenter. BOS är den naturliga samtalspartnern och bidrar med kunskap och fakta, exempelvis under det kommande införandet av licenser på den svenska spelmarknaden men även i den kontinuerliga offentliga debatten.

I debatten idag förekommer många felaktiga uppgifter, exempelvis att våra medlemmar inte skulle vara reglerade av någon statlig auktoritet. Detta är fullkomligt felaktigt då alla av våra medlemmar är strikt reglerade av EU-licenser. Läs mer om detta felaktiga påstående och andra i BOS rapport 8 myter om onlinespel och utländska spelbolag.

 

Vad är viktigast att uppnå just nu?

I september 2015 startade regeringen en utredning med syftet att undersöka och lägga grunden för en omreglerad svensk spelmarknad. Utredningen ska presentera sina förslag i mars 2017, varefter regeringen kommer att förbereda ett lagförslag och presentera det för riksdagen som röstar för eller emot dess godkännande. Det är avgörande att omregleringen lyckas och att Sverige får ett system med licenser. En framgångsrik spelreglering kännetecknas av en hög kanalisering, det vill säga att spelbolag och deras kunder verkar inom licenssystemet och inte utanför det. Ett sådant system förutsätter rättvisa villkor för företag som söker en licens.

 

Varför är det så mycket spelreklam överallt?

Rätten att sända reklam är grundlagsskyddad av yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen. Det kan hända att man blir trött på den omfattande marknadsföringen men begräsningar i yttrandefriheten är ett skrämmande alternativ. Dessutom köper förnärvarande det statsägda Svenska Spel mer reklamplats än något av BOS medlemsbolag.

Baserat på erfarenheter från andra länder kan vi förvänta oss att nivån på reklamköp i traditionella medier, som tryckt press och TV, kommer att minska när ett licenssystem väl är på plats. Förklaring är bland annat att delar av reklambudgeten övergår till sponsring, vilket gynnar idrottsrörelsen.

Vi får heller inte glömma att reklamförsäljning idag är en grundförutsättning för den oberoende journalistikens fortsättning utanför public service-finansiering.

 

Vad är affiliates?

Spelbranschen använder så kallade affiliates för sin marknadsföring. Ett spelbolag kan ha flera tusen affiliates som var och en i sin tur kan ha flera hundratals trafikkällor. Det händer att en liten andel annonser blir placerade på olämpliga och rentav olagliga sajter. Detta är inte enbart ett problem för spelbolagen utan även för e-handelsbolagen och annan internetmarknadsföring. Aktörerna i spelbranschen arbetar aktivt och kontinuerligt med att förhindra detta genom att:

  • I kontrakt med affiliates tydligt stipulera att annonsering på olämpliga eller olagliga sajter inte får förekomma
  • När fel begåtts stänga av den affiliate som har begått felet och frysa betalning
  • Omedelbart ta bort annonser som upptäcks på olagliga sajter

 

Hur ser BOS på att spelbolagen använder affiliates?

Mängden affiliates och undersajter i flera led gör det med den teknik som står till buds idag alltför komplext att manuellt eller digitalt till etthundra procent komma tillrätta med problemet. Branschföreningen BOS, där samtliga större spelbolag är medlemmar, har emellertid skickat ut rekommendationer till sina medlemmar om hur problemet kan minimeras, och ambitionen är att i samarbete med andra intressenter på annonsörsmarknaden på sikt helt eliminera förekomsten.

 

Varför betalar ni inga skatter i Sverige?

BOS medlemsföretag betalar många olika skatter i Sverige, förutom för de verksamheter som de för närvarande är förbjudna att bedriva och följaktligen inte kan betala skatt för. Ett licenssystem kommer innebära en betydlig ökning av skatteintäkter till den svenska statskassan från de företag som tilldelas en licens i Sverige.

 

Varför vill ni ha ett svenskt licenssystem när ni redan finns här och växer?

BOS medlemsföretag önskar att ha ordning och förutsägbarhet och det uppnås bäst när marknader är reglerade och företagen har tydliga regler att förhålla sig till. Då försvinner osäkerheten och företag kan verka under lika och, framför allt, kända villkor.

Vi tror att alla inblandade gynnas av detta, inklusive spelbolagen.

 

Är det verkligen möjligt att skydda konsumenten när spelet flyttar över till Internet?

Det är enklare att skydda konsumenten på Internet där vi kan veta så mycket mer om spelare än vad som är möjligt med landbaserade spel. Identitetskontrollen, inklusive ålderskontroll, är rigorös. Spel online gör det dessutom möjligt att följa spelbeteenden. När en spelare uppvisar ett problematiskt beteende kan operatören ingripa och erbjuda stöd och hjälp.

 

Varför förespråkar ni en försäljning av statligt ägda AB Svenska Spel? Är det inte bra att idrottsrörelsen får överskottet av dess verksamhet?

Staten har en unik roll då man fastställer den rättsliga ram som resten av oss måste följa. När staten driver ett eget spelbolag undergräver det förtroendet för offentliga institutioner. Det är aldrig en bra idé att vara spelare och domaren i samma match.

Dessutom har idrottsrörelsen inte fått överskottet från Svenska Spel på många år. Denna vanliga föreställning är felaktig. Överskottet av Svenska Spel går direkt och omärkt till statskassan. Vi tror att både statskassan och idrottsrörelsen skulle gynnas om det fanns fler skattebetalande aktörer i Sverige som tilläts sponsra idrotten.