BOS yttrande över Spelmarknadsutredningens förslag

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) lämnar idag in sitt yttrande över Spelmarknadsutredningens betänkande ”Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden”. BOS ställer sig positiv dels till utredningens förslag att inte införa marknadsavgifter på...

BOS stöder Spelmarknadsutredningens avstyrkan av hästavgift

BOS lämnar idag in sitt remissyttrande på Spelmarknadsutredningens delbetänkande ”Hästnäringens finansiering på den omreglerade spelmarknaden”, SOU 2020:64. Utredningens främsta fråga har varit att utreda om Sverige bör inrätta en obligatorisk marknadsavgift för spel...

BOS remissvar, Fi2020/03418, En gemensam angelägenhet

Regeringen har under senare år tillsatt två spelpolitiska utredningar av allmän karaktär; dels Spellicensutredningen som 2017 överlämnade sitt betänkande En om­reglerad spelmarknad, dels Spelmarknadsutredningen som 2020 överlämnade sitt be­tänkande Ökat skydd och...