Branschföreningen för Onlinespel (BOS) är bekymrad och förvånad över Spelinspektionens beslut att utfärda sanktionsavgifter mot flertalet operatörer i spelbranschen. BOS medlemsbolag har vid upprepade tillfällen bett Spelinspektionen om tydligare riktlinjer angående vadslagning som involverar minderåriga. Några sådana riktlinjer har myndigheten ej tillhandahållit. Utöver dessa försök att bringa klarhet från Spelinspektionen har BOS medlemmar tagit omedelbara förebyggande steg och ändrat sina spelobjekt i syfte att följa myndighetens tolkning av regelverket. BOS beklagar att stora böter dömts ut utan förvarning och framhåller vikten av en fungerande arbets­relation mellan myndigheten och dess licensinnehavare.

Jag skriver till er i min egenskap av generalsekreterare för Branschföreningen för Onlinespel (BOS) som reaktion på de sanktionsavgifter som nyligen utfärdades av er till ett antal operatörer avseende påstådda överträdelser i sportvadslagning i kapitel 8, 2 § 2 i Spellagen (”Vadhållning på evenemang där den övervägande delen av deltagarna är under 18 år”).

Inledningsvis vill jag understryka att alla BOS medlemmar är besjälade av att upprätt­hålla sportens integritet, skydda minderåriga från skada och – på ett mer övergripande plan – fullt ut följa regulatoriska förpliktelser kopplade till innehavet av en svensk spel­licens.

Med detta sagt, för att kunna göra det är det avgörande att myndigheten förser licens­innehavarna med tydliga och detaljerade riktlinjer avseende vad som förväntas av operatörerna för att fullt ut kunna vara följsam gentemot regelverket, särskilt avseende frågan om vadslagning där det kan förekomma deltagare som är under 18 år. I frånvaro av sådana riktlinjer blev BOS förvånad och bekymrad när vi fick vetskap om myndig­hetens beslut att rikta sanktioner mot flera operatörer (däribland BOS-medlemmar) utan att någon förutvarande varning hade utfärdats.

BOS medlemsbolag har vid upprepade tillfällen bett myndigheten om detaljerade rikt­linjer kring hur tolkningen ska uppfattas kring begränsningar för vadslagning på spel­objekt som kan involvera deltagare under 18 års ålder. Det har särskilt framförts önske­mål om att tydligt definiera vad som utgör en ”deltagare” liksom tydlighet kring om operatörer är tillåtna att erbjuda spelobjekt där 50 procent eller mer av deltagarna är över 18 år (enligt kapitel 8, 2 § 2 i Spellagen). Medlemsbolagen har även bett om möten med Spelinspektionen för att diskutera frågan, men hittills har myndighetens vilja att in­leda en dialog i denna fråga varit begränsad.

Utöver dessa försök att bringa klarhet från Spelinspektionen har BOS medlemmar tagit omedelbara förebyggande steg och ändrat sina spelobjekt i syfte att följa myndighetens tolkning av regelverket (t.ex. slopande av alla U19-vad). Tyvärr tycks emellertid sådana åtgärder haft begränsad verkan på myndighetens beslutsfattande med mycket stora sanktionsavgifter utdelade till bl.a. BOS medlemmar som följd. Jag erfar att dessa sanktionsavgifter kommer att överklagas.

Med anledning av den rådande osäkerheten avseende tolkningen av minderårigas del­tagande i sportvadslagning har det kommit till min kännedom att en operatör temporärt har dragit in sin fullständiga vadslagningsportfölj för svenska spelkunder, medan andra operatörer har dragit tillbaka hela sportkategorier. En sådan utveckling är av uppenbara skäl olycklig för svenska spelkunder. Mot bakgrund av den senaste utvecklingen är BOS alltjämt bekymrad över den regulatoriska miljön i Sverige och risken för att operatörer oavsiktligt drabbas av myndighetens tolkning av regelverket utan föregående dialog. Spelinspektionen har redan använt sig av Spellagens mest kraftfulla sanktion och dragit in en spellicens och det är av avgörande betydelse för BOS att försäkra sig om att liknande hot inte hänger över BOS medlemmar; en förlust av en spellicens skulle få exceptionellt allvarliga följder, inte enbart i Sverige, utan för dessa bolags samlade affärsverksamhet.

Av erfarenhet från andra länder vill BOS framhålla vikten av en fungerande arbets­relation mellan myndigheten och dess licensinnehavare. Öppen dialog och informationsutbyte främjar en hög regelefterlevnad, ett högt konsumentskydd, en hög kanalisering samt överlag en väl fungerande spelmarknad.

Med detta i åtanke ber BOS om ett brådskande möte med Spelinspektionen för en för­djupad diskussion i frågan samt att försöka bringa klarhet i myndighetens tolkning av i detta brev nämnda regelverk. Jag tror att ett sådant möte skulle kunna utgöra ett betydande steg framåt på väg mot en mer konstruktiv dialog mellan myndigheten och spelmarknaden framöver.

Jag ser fram emot ert svar.

Med vänlig hälsning,

Gustaf Hoffstedt
Generalsekreterare, Branschföreningen för Onlinespel

Box 3198
103 63 Stockholm
gustaf.hoffstedt@bos.nu