Spelinspektionen har nyligen presenterat sitt förslag till nya licensansökansföreskrifter. BOS ställer sig positiva till de nya riktlinjerna då vi tror att de skulle innebära en förenkling i processen utan att äventyra vandelsprövningen. 

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) ber inledningsvis att få tacka för en föredömlig process i framtagandet av förslagen till nya riktlinjer. Branschen bjöds i ett tidigt stadium in i arbetet och gavs möjlighet att inkomma med synpunkter.

BOS ställer sig positivt till de föreslagna nya föreskrifterna. Vi instämmer i Spel­inspektionens bedömning att dessa innebär en förenkling i ansökningsförfarandet utan att vandelsprövningen äventyras.

Särskilt välkomnar vi slopandet av krav på handlingar som inte alltid har en motsvarig­het i utlandet, t.ex. konkursfrihetsbevis.

Vi välkomnar även särskilt slopandet av krav på handlingar som är framåtblickande (till skillnad från ett bokslut eller en årsrapport som till sin natur är tillbakablickande). Det beror på att spelbranschen är så föränderlig att bolagen har svårt att sia om framtiden. Därtill skulle ett kommersiellt spelbolag aldrig kunna avslöja något av värde för licens­prövningen även för det fall bolaget hade en uppfattning om framtiden, då detta skulle omfattas av affärssekretess. De av Spelinspektionen efterfrågade framåtblickande handlingarna blir därför lätt till specialprodukter framtagna åt myndigheten med ringa betydelse för licensprövningen.

BOS ställer sig positivt till att färre handlingar kommer att behöva översättas från engelska till svenska med de nya föreskrifterna. Vi framhärdar dock i uppfattningen att bilagor bör få kunna lämnas in på det engelska språket. När det kommer till tekniska bilagor av spel från underleverantörer vill BOS peka på att dessa helt skulle kunna utelämnas för operatörer (B2C) om Sverige inför leverantörs­licensiering (B2B). Istället för att alla operatörer ska skicka in samma bilagor från samma leverantör skickar då leverantören in dessa uppgifter och står ansvarig inför dem.

Gustaf Hoffstedt
Generalsekreterare

Branschföreningen för Onlinespel
Box 3198
103 63 Stockholm

gustaf.hoffstedt@bos.nu