BOS har svarat Spelinspektionen angående deras föreslagna åtgärder mot matchfixning. BOS menar att åtgärderna är missriktade och saknar förankring i evidens.

Svar på remiss 18Li12693, Reviderade förslag till föreskrifter och allmänna råd om begränsningar och förbud mot viss vadhållning för att motverka manipulation av resultat (bl.a. matchfixning) inom sport samt rapportering av misstänkt manipulation

Spelinspektionen har i extensiva svar från branschen i tidigare utsänd remiss i samma ärende fått sig tillsänt fakta från bl.a. BOS, IBIA och H2 Gambling Capital som bl.a. fastslår:

  1. Att nästan allt misstänkt spel sker på vadslagning som Spelinspektionen avser att inte förbjuda.
  2. Att huvuddelen av den vadslagning som Spelinspektionen ändå avser att förbjuda sker utomlands, och således inte berörs av Spelinspektionens förbud.
  3. Att införande av restriktioner mot spelobjekt i praktiken innebär att manipulation av dessa avkriminaliseras.

BOS har via Copenhagen Economics påvisat att kanaliseringen för sportspel är 80-85 procent och fallande. Riksdagens och regeringens mål för en långsiktigt hållbar spelreglering är minst 90 procents kanalisering.

BOS m.fl. har i remissvar påvisat att kostnaden mätt i kanaliseringsförlust – exklusive de i hast utsända tilläggsförbuden – beräknas till 5,9 procentenheter.

En hög kanalisering är en grundförutsättning för en framgångsrik kamp mot matchfixning. Den som skadar kanaliseringen ställer sig på matchfixarnas sida.

Spelinspektionens agerande i denna fråga är upprörande och obegripligt utifrån varje perspektiv som grundar sig på fakta. Spelinspektionen har inte på något sätt presenterat fakta som styrker att de föreslagna restriktionerna kommer att ha avsedd effekt. Spelinspektionen har knappt ens presenterat några motiv till restriktionerna. Ej heller har Spelinspektionen redovisat vad som har inträffat som har fått myndigheten att ändra uppfattning och inkludera de nu aviserade tilläggen.

BOS har förståelse för att Spelinspektionen måste effektuera beslut fattade av riksdagen och regeringen oavsett om dessa grundas i fakta och oavsett beslutens konsekvenser. Vad som gör denna fråga unik är att nu ligger avgörandet och därmed ansvaret för reformens inverkan vare sig hos riksdagen eller regeringen utan hos Spelinspektionen själv.

BOS är övertygad om att Spelinspektionen inser att det nya tillägget om förbud mot bl.a. vad­slagning i lägre fotbollsdivisioner skadar kanaliseringen och spelregleringen. Om Spel­inspektionen ändå väljer att gå vidare med förslaget sällar sig myndigheten till de aktörer som har motarbetat och skadat det svenska licenssystemet, och det i ett läge då kanaliseringen redan är satt under mycket stor press.

BOS har förståelse för att den press som Spelinspektionen har utsatts för av regeringen, Riks­idrottsförbundet, Svenska Fotbollförbundet och Svenska Spel har varit betydande. Det är emellertid en press som Spelinspektionen måste visa sig kapabel att stå upp emot när så är befogat. Det är syftet med oberoende myndigheter.

Om Spelinspektionen trots dessa invändningar avser att gå vidare med restriktionerna vill BOS peka på möjligheten att först arbeta upp kanaliseringen till riksdagens och regeringens mål­sättning, och därefter införa dessa restriktioner med deras omvittnat negativa kanaliserings­påverkan.

Om Spelinspektionen, mot bättre vetande, beslutar sig för att gå vidare med restriktionerna nu förutsätter BOS att dessa först EU-notifieras.

Gustaf Hoffstedt
Generalsekreterare

Branschföreningen för Onlinespel
Box 3198
103 63 Stockholm

gustaf.hoffstedt@bos.nu
www.bos.nu