BOS lämnar idag in sitt remissyttrande på Spelmarknadsutredningens delbetänkande ”Hästnäringens finansiering på den omreglerade spelmarknaden”, SOU 2020:64.

Utredningens främsta fråga har varit att utreda om Sverige bör inrätta en obligatorisk marknadsavgift för spel på hästar, exempelvis fem procent på bruttoomsättningen, för att därefter dela ut de insamlade medlen till hästnäringen. Spelmarknadsutredningen avstyrker förslaget i sin helhet.

BOS ger i sitt yttrande idag stöd till utredningens slutsats och avstyrker följaktligen förslaget om obligatorisk marknadsavgift för spel på hästar.

– Vi instämmer i Spelmarknadsutredningens slutsats att avstyrka det här förslaget. Det gör vi utifrån såväl principiella som praktiska skäl. Till det principiella hör att man inte kan äga och följaktligen inte ta betalt för information som är öppen för alla. Till det hör sådana resultat som ofta används vid olika sorters vadslagning. Till det praktiska hör att den föreslagna marknadsavgiften skulle vara lika stor som hela den summa spelbolagen har kvar efter det att vinsterna har betalats ut till spelarna. Allt skulle behöva gå till att täcka marknadsavgiften. Få spelbolag skulle långsiktigt kunna verka under sådana villkor, säger Gustaf Hoffstedt.

Spelmarknadsutredningens delbetänkande finns här: https://www.regeringskansliet.se/4aadd1/contentassets/9e273919ad29473c9b17fd9c95be98b5/hastnaringens-finansiering-pa-den-omreglerade-spelmarknaden-sou-202064.pdf

BOS remissvar finns här:
https://www.bos.nu/wp-content/uploads/2021/04/Remissvar210414.pdf