Finansdepartementet har i ett PM från den 14 juni föreslagit att spelmarknadsföring inte längre ska kännetecknas av ”måttfullhet” utan ”särskild måttfullhet”. Lagändringen föreslås att börja gälla den 1 juli 2022.

 Branschföreningen för Onlinespel (BOS) avstyrker förslaget.

– Svensklicensierade spelbolag har sedan en topp 2018-2019 halverat sina reklamköp. Jag förstår inte hur låga investeringarna i marknadsföring måste bli för att regeringen ska låta sig nöja, säger Gustaf Hoffstedt.

– Spelreklam från svensklicensierade spelbolag fyller en viktig funktion för en trygg och säker spelmarknad. Reklam stärker motivationen för spelkonsumenterna att välja svensklicensierat spel i stället för den alarmerande höga andelen olicensierat spel. Redan idag läcker var fjärde spelkrona ut ur licenssystemet när det gäller onlinekasino, och med det rinner även det starka konsumentskyddet bort, avslutar Hoffstedt.

Finansdepartementets PM:
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2021/06/sarskild-mattfullhet-vid-marknadsforing-av-spel-till-konsumenter/