Branschföreningen för Onlinespel (BOS) lämnar idag in sitt remissyttrande över regeringens föreslagna covid-restriktioner för spelmarknaden. Regeringens promemoria finns här: https://www.regeringen.se/48d339/contentassets/e460b8d67ceb46f39dcbf87fa4607c67/nya-spelansvarsatgarder-med-anledning-av-spridningen-av-sjukdomen-covid-19.pdf

BOS avstyrker förslagen, med hänvisning till deras skadliga påverkan på konsumentskyddet. BOS yttrande bifogas i sin helhet.

– Det finns många intressenter på spelmarknaden med inte sällan diametralt olika åsikter. Den här gången förenas emellertid nästan alla i att uppmana regeringen att inte införa de föreslagna restriktionerna. Restriktionerna är skadliga för konsumentskyddet. Det hänger samman med att de gör det omöjligt för spelbolagen att leva upp till den lagstadgade omsorgsplikten. Det hänger i sin tur samman med att spelmarknaden blir mycket mer fragmentiserad med regeringens förslag. Spelkonsumenten kommer att tvingas spela hos flera olika spelbolag än tidigare, och det försvårar möjligheten att skapa sig en heltäckande bild av spelaren, inklusive eventuella riskbeteenden. Då blir det oerhört svårt att erbjuda stöd och hjälp till spelare med missbrukstendenser, säger Gustaf Hoffstedt.

Länk till BOS remissyttrande