Finansdepartementet föreslår i promemoria att stärka konsumentskyddet genom in­förandet av bestämmelse att det är tillåtet för licenshavare att behandla person­uppgifter avseende spelkonsumenters ekonomi och hälsa inom dess omsorgsplikts­arbete. I ett remissvar välkomnar BOS detta förslag då det inte får råda några tveksamheter kring att licenshavare har rätt att behandla upp­gifter om spelares ekonomi och hälsa, i syfte att leva upp till den lagstadgade omsorgs­plikten. 

Ta del av BOS remissvar i sin helhet här 

Ta del av promemorian här