Etisk plattform

Definition av spelproblem

Det finns flera olika metoder att mäta och skatta spelproblem. Det pågår ett omfattande arbete, både i Sverige och internationellt, med att utveckla metoder för att identifiera riskbeteenden och skydda spelarna. Spelproblem definieras ofta av det internationella verktyget PGSI (Problem Gambling Severity Index), som sträcker sig från 0-27. Ju högre siffra, desto allvarligare problem. Det är en mätmetod som bl.a. används av Folkhälsomyndigheten. Mätningen består av nio frågor som besvaras med aldrig/ibland/ofta/nästan alltid. Frågorna ställs till den som har spelat om pengar vid minst ett tillfälle de senaste tolv månaderna.

 

De frågor som ställs är:

Har du under de senaste 12 månaderna…

… spelat för mer än du haft råd att förlora?

… behövt spela för större summor för att få samma känsla av spänning?

… återvänt en annan dag för att vinna tillbaka pengar du förlorat?

… lånat pengar eller sålt något för att ha pengar att spela för?

… känt att du kanske har problem med ditt spelande?

… känt att ditt spelande orsakat dig problem med hälsan?

… fått kritik för ditt spelande; någon har sagt att du har problem?

… fått ekonomiska problem på grund av ditt spelande?

… känt skuld på grund av ditt spelande?

 

Varje fråga har fyra svarsalternativ:

Aldrig = 0

Ibland = 1

Ofta = 2

Nästan alltid = 3

 

Svarspoängen adderas och spelarna delas upp i följande kategorier:

0 = Inga spelproblem / spelar inte

1 – 2 = Viss risk för spelproblem

3 – 7 = Förhöjd risk för spelproblem

8 eller mer = Spelproblem

Förhöjd risk + spelproblem = problemspelare enligt Folkhälsomyndighetens definition

 

Det är varje företags ansvar att skydda särskilt sårbara kunder. Till sin hjälp har medlemmarna i BOS bland annat en etisk plattform. BOS är också tillskyndare av en svensk omreglering av spelmarknaden till förmån för ett licenssystem. Med ett sådant system på plats kommer alla licensierade spelbolag att lyda under svensk lag.

 

Etisk plattform

Branschföreningen för Onlinespel, BOS, och dess medlemsorganisationer värnar om spelaren. Vi verkar för en säker spelmiljö som hjälper spelaren att hålla sig inom trygga ramar. Spel ska vara lustfyllt och underhållande, inte skapa problem.

Samtliga medlemmar i BOS har en eller flera licenser att bedriva spel, utfärdade av en eller flera EU-stater. Licensen utgör grunden för ett säkert spelande då ett spelbolag kan tilldelas licens först efter det att bolaget har gått igenom en rigorös kontroll – och fått godkänt. Myndigheterna utför därefter kontinuerliga revisioner.

Utöver att följa spelmyndigheternas regler har samtliga BOS-medlemmar åtagit sig att följa standardiseringsorganisationen CENs workshop-avtal (CEN Workshop Agreement), som bl.a. reglerar spelansvar. Den är ett bransch­gemensamt avtal utfärdat av EU-organet European Committee for Standardization.

Ta del av CENs workshop-avtal i sin helhet.

 

CEN-avtalet reglerar nio områden rörande spelansvar som samtliga medlemmar ska följa:

 1. Skydd av sårbara konsumenter
 • Målet är att bekämpa problemspel och säkerställa att spel bedrivs I en ansvarsfull miljö.
 • De 21 åtgärderna inkluderar klar och tydlig kundinformation och möjligheten för spelare att själva sätta insättningsgränser, självexkludering och avkylningsperioder.
 1. Förhindrandet av spel bland minderåriga
 • Målet är att erbjuda praktiska och effektiva medel för att förhindra minderåriga från att få tillgång till onlinespelprodukter.
 • De 14 åtgärderna inkluderar ålder- och id-verifikation för operatörer och tredje parter såväl som användandet av filtreringsprogram.
 1. Bekämpande av bedrägeri och kriminalitet
 • Målet är att skydda konsumenter och operatörer från bedrägeri och kriminalitet.
 • De 16 åtgärderna inkluderar implementering och upprätthållande av strikta säkerhetsrutiner och rapportering av misstänkta transaktioner till myndigheterna.
 • De tjänar som komplement till bestämmelserna i det tredje anti-penningtvättsdirektivet (Direktiv 2005/60/EC).
 1. Skyddande av konsumenters integritet och säkrande av information gällande persondata
 • Målet är att säkerställa att integriteten och konfidentialiteten gällande kundens persondata är tryggad.
 • De 6 åtgärderna inkluderar säkerheten i lagringen av betalkortsinformation och en konfidentialitetsklausul i anställningsavtalen som förhindrar otillbörligt röjande av information.
 • Åtgärderna är i överensstämmelse med Dataskyddsdirektivet (Direktiv 95/46/EC) och E-säkerhetsdirektivet (Direktiv 2009/136/EC).
 1. Skyndsamma och precisa kundbetalningar
 • Målet är att säkerställa att betalningarna till kunderna är skyndsamma och precisa.
 • De 11 åtgärderna inkluderar loggning av all information gällande kvitton och betalningar och användandet av lämpliga kontroller och verifikationer.
 1.    Rättvist spel
 • Målet är att säkerställa att alla spelprodukter erbjudna till kunder är rättvisa.
 • De 22 åtgärderna inkluderar lämpliga förfaranden för att garantera att spelen är slumpmässiga och rättvisa, och identifierar misstänkta bettingtransaktioner och –mönster som kan innebära ett hot mot sportens integritet.
 1.    Ansvarsfull marknadsföring
 • Målet är att tillhandahålla försäkran om att annonseringen innehåller faktamässigt korrekt information och varken är falsk eller missledande.
 • De 10 åtgärderna inkluderar försäkran om att annonsering inte riktas mot minderåriga och inte lyfter spel som ett medel för att lösa finansiella svårigheter.
 1. Förbindelse till kundnöjdhet och kundtjänst
 • Målet är att tillhandahålla försäkran om att kunder erbjuds en tillfredställande spelupplevelse och att eventuella klagomål kan loggas när som helst och hanteras på ett lämpligt sätt.
 • De 7 åtgärderna inkluderar förfaranden för lämplig hantering av klagomål och möjligheten att få ärendet granskat av tredje part.
 1. Säker, trygg och pålitlig operatörsmiljö
 • Målet är att säkerställa att spelprodukter förmedlas I en säker, trygg och pålitlig operatörsmiljö.
 • De 27 åtgärderna inkluderar riskbaserade interna och externa säkerhetsgranskningar som bör utföras minst årligen eller vid händelse av materiella ändringar, såväl som regelbunden träning och utbildning för compliance-personal.

 

Se den hänvisade CEN-standardlänken för mer information.

 

Andra åtgärder som BOS medlemsföretag åtar sig att följa:

 


 

Reklamombudsmannen

BOS är med och delfinansierar Reklamombudsmannen, som är näringslivets själv­reglering för marknadskommunikation. Den som anser att något av våra medlems­bolag i sin marknadskommunikation har brutit mot god marknadsföringsetik kan göra en anmälan. Mer information finns här: http://reklamombudsmannen.org

 


 

Betalningsmedel

Detta stycke reglerar vilka betalningsmedel som är tillåtna att acceptera för BOS medlems­organisationer. Regleringen avser B2C-verksamhet, alltså business to consumer, riktad till konsumenter i Sverige.

Onlinespel är en transfereringsintensiv verksamhet. Det ställer särskilda krav i termer av åtgärder mot penningtvätt och bedrägerier, liksom konsumentskydd.

Betalningsmedel kan delas upp i tre kategorier:

 1. Kontanter

Här råder nolltolerans, eftersom den kontroll och spårbarhet som är helt av­görande för kundkännedom är mycket svår att genomföra vid kontant­hantering. Kontrollen är viktig dels utifrån ett konsumentskyddsperspektiv (bl.a. ålders­kontroll), dels utifrån ett brottsförebyggande perspektiv (bl.a. penning­tvätt).

 1. Sedvanliga betalningsmedel

Med sedvanliga betalningsmedel avses – förutom kontanter som enligt ovan ej är tillåtet – bank-, kredit- och betalkort utställda av tredjepart. Sådana betalnings­medel är tillåtna.

 1. Övriga betalningsmedel

Utöver kontanter och olika slags betalkort finns allehanda övriga betalnings­metoder, alltifrån köp som faktureras brevledes i efterhand samt olika online-lösningar från tredjepart.
BOS är i grunden positivt till att nya betalningslösningar utvecklas och erbjuds konsumenterna – inte minst online. Vi är själva en del av online-industrin.
Vi ser emellertid problemet med förekomsten av krediter som erbjuds konsumenterna. BOS tillåter därför inte spel på kredit, förutom via sedvanliga betalningsmedel (se ovan). Betalningsmedel som omedelbart belastar konsumentens konto är däremot tillåtet, vare sig dessa utgörs av sedvanliga kortbetalningar eller av annat slag.

 


 

Annonsering via affiliates (rekommendation)

Det är angeläget att våra medlemmars logotyper och annonser inte förekommer på sajter som är olagliga eller på annat sätt sprider en bild av oss som vi inte vill associeras med. För dessa sajter är våra företag och logotyper attraktiva, eftersom vår närvaro där kan ge en falsk bild av seriositet för den olagliga sajten och dess verksamhet.

Ofta går våra medlemmars annonsköp via mediebyråer och affiliates. BOS rekommenderar sina medlemmar att iaktta följande försiktighetsåtgärder:

 1. Det bör framgå i avtalet mellan BOS-medlemmen och annonssäljaren att ingen annonsering får ske som strider mot gällande lag, eller som på annat vis kan sägas vara uppenbart i strid med god sed.
 2. Iaktta särskild försiktighet vid så kallad bulkförsäljning. Ställ då särskilda krav på försäkringar om att punkten ovan kan efterlevas.
 3. Om du upptäcker din annons eller ditt varumärke på sajter som är olagliga eller där det av andra skäl är olämpligt att förekomma, meddela då detta till den ansvarige för sajten med krav på borttagande. Om ansvarig saknas, kontakta tjänsteleverantören och uppmärksamma denne på att det rör sig om en varumärkesöverträdelse.

 


 

Nationella Stödlinjen

BOS-medlem ska i tillämplig marknadsföring av spel länka till den nationella stödlinjen för spelmissbrukare och anhöriga, www.stodlinjen.se.