BOS stöder Spelmarknadsutredningens avstyrkan av hästavgift

BOS lämnar idag in sitt remissyttrande på Spelmarknadsutredningens delbetänkande ”Hästnäringens finansiering på den omreglerade spelmarknaden”, SOU 2020:64. Utredningens främsta fråga har varit att utreda om Sverige bör inrätta en obligatorisk marknadsavgift för spel...

BOS remissvar, Fi2020/03418, En gemensam angelägenhet

Regeringen har under senare år tillsatt två spelpolitiska utredningar av allmän karaktär; dels Spellicensutredningen som 2017 överlämnade sitt betänkande En om­reglerad spelmarknad, dels Spelmarknadsutredningen som 2020 överlämnade sitt be­tänkande Ökat skydd och...