Regeringen har i en promemoria föreslagit utökade och rättssäkra möjligheter för spelbolag och idrottsförbund att utbyta information med varandra vid misstanke om manipulation av idrottsliga resultat. BOS har under ett flertal år verkat för och ställt sig bakom en sådan möjlighet, varför förslaget från regeringen är mycket välkommet. BOS lämnar in sitt remissyttrande till Finansdepartementet idag.

  • Det finns på grund av GDPR och annan integritetslagstiftning hinder för spelbolag och idrottsförbund att samarbeta mot matchfixning, när det kommer till att utbyta information om enskilda individer. Det hindret vill regeringen nu undanröja, och det är självfallet något som vi från branschens sida välkomnar, säger Gustaf Hoffstedt.
  • Sverige har under de senaste åren bedrivit ett framgångsrikt arbete mot matchfixning och utvecklingen med misstänkt manipulerade matcher har varit minskande. En förstärkt möjlighet för informationsutbyte mellan spelbolag och idrottsförbund stärker kampen mot matchfixning ytterligare, avslutar Gustaf Hoffstedt.

Finansdepartementets promemoria finns här
BOS remissyttrande finns här